Endring i Avtalevilkår fra 1. april 2022

Endring i Avtalevilkår fra 1. april 2022
Med virkning fra 1.4.2022 oppdateres Telios avtalevilkår med følgende tilføyelse i punkt 8 Priser, siste avsnitt:
“Dette gjelder også prisendringer basert på endringer fra 3. part (eksempelvis minuttpris til spesialnumre).”